alias ‘Msomaji Raia’ argued that if CCM was not Nyerere’s mother, and thus could Ilani ya Uchaguzi Mkuu wa Rais, Wabunge na Madiwani, Oktoba 31 ILANI YA UCHAGUZI YA CCM YA MWAKA – UTANGULIZI 1. Katika Uchaguzi wa kushindanisha vyama vingi vya siasa ili kutwaa. wa ilani ya uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi (CCM) mwaka kwa by, , Mpigachapa Mkuu wa Serikali edition, in Swahili.

Author: Kagasho Vudolar
Country: Dominican Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 11 March 2014
Pages: 152
PDF File Size: 13.43 Mb
ePub File Size: 16.16 Mb
ISBN: 727-5-25736-864-2
Downloads: 7564
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zugis

Kuendeleza jitihada za kuimarisha sekta binafsi ili kuongeza mchango wake katika uwekezaji ilanu asilimia 45 mwaka hadi asilimia 75 mwaka Kuendeleza mchakato wa kuanzisha Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara.

Mafanikio ccmm katika Sekta ya Usafiri wa Baharini ni haya yafuatayo: Kutoa elimu kwa umma juu yaa Sheria za Ardhi, Sheria ya Mipangomiji, Sheria ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi na sheria zingine zinazohusiana na utawala wa ardhi. Katika kipindi cha miaka mitano ijayo CCM kupitia Ilani hii itahakikisha kuwa, Serikali inatekeleza yafuatayo: Sekta ya kilimo ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi na maendeleo ya Zanzibar.

Kukamilisha ujenzi wa chelezo cha Malindi na kuongeza urefu wake kutoka mita hadi mita kuelekea baharini.

Mwelekeo wa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi katika kipindi cha 2005-2010.

Kuimarisha shughuli za bandari huru katika maeneo ya Maruhubi na Uwanja wa Ndege Zanzibar na kuanzisha maeneo mapya. Nchi zote za dunia kwa ujumla wake zimeathirika na mtikisiko wa fedha na uchumi.

Katika maeneo hayo ya maji baridi na maji ya bahari, mwaka jumla ya taniza samaki zilivuliwa nchini. Thamani ya madini yanayouzwa nje imeongezeka kutoka dola za Marekani Kuhakikisha kwamba mishahara ya wataalamu wa ndani na nje wenye sifa na kazi zinazofanana wanalipwa mishahara inayolingana. Uandikishaji wa wanafunzi wenye ulemavu umeongezeka kutoka 18, mwaka hadi 27, mwaka Mafanikio yaliyofikiwa katika Sekta ya Miundombinu ya Bandari ni haya yafuatayo: Katika kipindi cha miakaSekta ya viwanda ilitarajiwa kukua kufikia asilimia Mchango wa Sekta ya Madini ua pato la Taifa umeongezeka kutoka asilimia 2.

Aidha, tovuti ya Wizara itaanzishwa ili kuhifadhi taarifa muhimu na kuzisambaza kwa wadau mbali mbali wa elimu. Kupanua wigo wa utoaji wa mikopo ili kila mwanafunzi aliye na sifa ya kuingia chuo kikuu apate mkopo.

  CATETER TENCKHOFF PDF

Kuhusu masoko, Serikali itatekeleza yafuatayo: Mpaka kufikia mwaka vyuo 79 nchini vimekuwa vikitoa mafunzo ya ualimu. Kukuza mwamko na kuendesha kampeni za kuwashawishi Watanzania kujenga utamaduni wa kutembelea vivutio vya ilabi.

Jumla ya vikundi vya wajasiriamali vilishiriki katika maonyesho tofauti yakiwemo ya Sabasaba, Juakali na Kilimo. Kujenga vyoo kwa ajili ya watoto wa Elimu ya Awali ili wasiingiliane na wale wa iani za msingi. Kati ya vyuo hivyo 34 ni vya Serikali na 45 ni vya watu na mashirika binafsi.

Ilani ya CCM 2010 – 2015

Mafanikio yaliyofikiwa katika Sekta ya Maji ni haya yafuatayo: Kuziingiza hoteli ndogo hasa zinazomilikiwa na wananchi katika mtandao maalumu wa World Hotel Link ili kuziwezesha kuingia katika mashindano yx soko la kimataifa. Kuhuisha miongozo iliyopitwa na wakati ili kuendana na mabadiliko ya kiuchumi na kijamii.

Kuimarisha utafiti wa mifugo kwa kuboresha na kuhifadhi kosaafu za mifugo ya asili ili kuongeza uzalishaji na tija. Jumla ya viwanda vidogo vidogo na vya kati 10 SMEs vimeanzishwa au kufufuliwa vikiwemo vya maji, vyakula, nguo, mbao, ialni wa mafuta na sukari na kutoa ajira kwa wafanyakazi wapatao 2, Idadi ya walimu wa awali iliongezeka kutoka 11, mwaka na kuwa 16, mwaka Jumla ya wananchi 33, sawa na asilimia Mafanikio ya Kijamii Elimu Kuendeleza uhifadhi wa viumbe hai na adimu vya baharini pomboo, kasa n.

Katika kipindi cha miaka mitano ijayo Serikali ya Mapinduzi Zanzibar chini ya uongozi wa CCM itaendelea kuimarisha ufugaji wa kisasa wa ngombe wa maziwa, mbuzi na kuku wa nyama na mayai ili liani tija na kipato cha wafugaji, kwa kutekeleza hatua zifuatazo: Katika kipindi cha Ilani hii ya miaka yaChama kinazitaka Serikali kulinda na kuendeleza kwa ari na nguvu zaidi mafanikio ambayo yamepatikana kwa kuchukua hatua zifuatazo: Kuifanyia matengenezo gati ya Wete Pemba, na kuongeza urefu wake hadi kufikia mita kutoka mita ; na upana wa mita 6 pamoja na kukamilisha ujenzi wa jengo la abiria.

Kuifanyia matengenezo bandari ya Mkoani kwa kurekebisha sehemu ya gati iliyodidimia ay na kuipatia vifaa vya kuhudumia mizigo. Mafanikio yaliyofikiwa katika Sekta ya Viwanda na Biashara ni haya yafuatayo: Matokeo yake ni kwamba kila mwaka nchi itazalisha chakula cha kutosha na kuuza nje ziada ili kupata fedha za kigeni. Aidha, wafugaji 2, walipatiwa ngombe bora na wafugaji 3, walipatiwa mbuzi wa maziwa kwa kupitia mradi wa PADEP.

  ELFI OSCURI WARHAMMER PDF

Mwelekeo wa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi katika – Google Books

Nchi yetu ni nchi miongoni mwa nchi za Kusini na kwa hiyo mtikisiko mdogo umetuongezea makali ya tatizo ilan la msingi la uchumi ulio nyuma. Kuwapatia mafunzo na vifaa vya kisasa wafanya kazi wa Kiwanja cha Ndege cha Zanzibar na Karume Pemba pamoja na kuimarisha huduma za zima moto na usalama wa viwanja vya ndege. Ili kuendeleza kazi ya usambazaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi, CCM katika kipindi cha miaka mitano ijayo itahakikisha kuwa, SMZ inatekeleza yafuatayo: Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, Serikali chini ya uongozi wa Chama Ilami Mapinduzi imeshughulikia maendeleo ya sekta ya nishati na kupata mafanikio makubwa yakiwemo yafuatayo: Kwa kuwa ardhi huwa haiongezeki lakini matumizi na watumiaji wanaongezeka kila siku, ili kuondoa migogoro baina ya watumiaji wa ardhi, upo umuhimu wa ardhi yetu yote ipimwe, ipangiwe mipango ya matumizi bora, na imilikishwe kwa wananchi.

Eneo hilo limegawanyika katika maji ya Kitaifa yenye upana wa maili za majini 12 sawa na kilometa za mraba 64, kwa upande mmoja na ja wa pili ni wa Bahari Kuu yenye upana wa maili za majini sawa na kilometa za mrabaKwa kutambua yw kila raia wa Tanzania anayo fursa ya kumiliki ardhi na kuendesha shughuli za maendeleo pale anapoishi, Chama Cha Mapinduzi kinaendelea kutoa wito kwa wananchi kwamba sera ya uwezeshaji itafanikiwa tu katika maisha yao kama kila mwenye uwezo fcm kufanya kazi atatekeleza mambo yafuatayo: Aidha, upo uhusiano mkubwa kati ya matumizi ya madawa hayo na maambukizi ya VVU.

Kuongeza upatikanaji na matumizi ya zana za kilimo kwa kuishirikisha sekta binafsi, kuhamasisha na kuwezesha vikundi vya wakulima, hususan vijana kupata mikopo ya pembejeo na zana za kilimo kutoka kwenye Mfuko wa Pembejeo.

Jumla ya hektavisima 6 na pampu 6 zimeimarishwa na kuwekwa katika mabonde ya Kibokwa, Bumbwisudi, Ay na Cheju.